U bent hier

Organisatie

Algemeen
PSZ Overwhere heeft op dit moment 1 peuterspeelzaal onder haar beheer.
Elke ochtend zijn er 2 groepen aanwezig bestaande uit maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar.
Een VVE groep waar peuters in worden geplaatst die geïndexeerd zijn door de GGD, zgn. doelgroepkinderen en een reguliere groep. De reguliere peuters komen minimaal 2 vaste dagdelen per week.
Bij doelgroepkinderen streven we naar 4 dagdelen per week. Per dagdeel is de peuter 3,15 uur aanwezig.

Doelstelling
Het doel van de peuterspeelzaal is het gericht, maar spelenderwijs creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Door de kinderen de gelegenheid te bieden om elkaar te ontmoeten en samen te spelen. Hiervoor is een veilige en uitdagende ruimte nodig, met spelmateriaal dat op het ontwikkelingsniveau van de kinderen is afgestemd. De professionele begeleiding stimuleert de peuters op motorische cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Een belangrijke voorwaarde is dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.

VVE Peuterspeelzaal
Het begeleidingsniveau VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) houdt in: spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen. Er wordt gewerkt vanuit de piramide methode. Het doel van deze methode is om jonge kinderen een betere startpositie in het basisonderwijs te geven door vroegtijdig taalachterstanden te signaleren en te behandelen.

Piramide-methode
Peuters de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen. Daar draait het om in de educatieve Piramide-methode. Piramide biedt kinderen een sterke pedagogische basis en een krachtige leeromgeving. De methode start op de peuterspeelzaal en loopt door tot en met de groepen 1, 2 van de basisschool t'Carrousel. Piramide is ontwikkeld door dr. Jef J. van Kuyk in opdracht van Cito.

Spelen en leren
In een veilige omgeving daagt Piramide kinderen uit om te spelen en te leren. Al spelend en lerend verkennen de kinderen een thema en krijgen ze grip op de wereld om hen heen. Zo wordt een stevige basis gelegd waarvan de kinderen de vruchten plukken in het vervolgonderwijs.

Doelgroep
Piramide is bedoeld voor kinderen van drie tot zes jaar. Het programma beschikt over een rijk taalaanbod, waarin de Taallijn VVE verweven is. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, is een tutorprogramma beschikbaar. De piramide methode werkt met projecten, waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. De projecten staan vast gelegd in een jaarprogramma. De projecten hebben een bepaalde opbouw: oriënteren /demonstreren /verbreden en verdiepen. Ze staat beschreven in een projectboek. De basis voor ieder projectboek is een netwerk van begrippen. Er is een speciale taallijn opgenomen met activiteiten voor woordenschatuitbreiding. Daarnaast De piramide methode werkt met projecten, waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. De projecten staan vast gelegd in een jaarprogramma. De projecten hebben een bepaalde opbouw: oriënteren /demonstreren /verbreden en verdiepen. Ze staat beschreven in een projectboek. De basis voor ieder projectboek is een netwerk van begrippen. Er is een speciale taallijn opgenomen met activiteiten voor woordenschatuitbreiding. Daarnaast richten wij bij elk project een zogenaamde projecttafel in.

Pedagogisch medewerkster
De groepen staan onder leiding van een gekwalificeerde pedagogisch medewerkster met een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de Cao Kinderopvang met aanvullende VVE certificaten en taalniveau op 3F. Het personeel is in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
De peuterspeelzaal staat onder leiding van een directrice. Daaronder werken 4 parttime pedagogisch medewerksters. Bij peuterspeelzaal Overwhere zal er altijd een vaste pedagogisch medewerkster voor de groep staan.
Bij de VVE groep en de reguliere groep staan er 2 pedagogisch medewerksters op de groep geassisteerd door een stagiaire en/of een vrijwilligster. De stagiaire volgen de opleiding PW 2, helpende welzijn of PW 3/4, pedagogisch medewerker. Zij overleggen voor aanvang van plaatsing, een VOG.
In de VVE groep staat er een 2de pedagogisch medewerkster de zgn. tutor.
De tutor begeleidt kinderen die achterstanden vertonen of dreigen vast te lopen.
De tutoring vindt zoveel mogelijk binnen het groepslokaal plaats op basis van wat in de thema's aan de orde komt. De tutoring wordt op 2 manieren toegepast; preventief en remediërend.

Indien er een pedagogisch medewerkster ziek is in de VVE/reguliere groep zal een van de vaste inval medewerkster opgeroepen worden, zij zijn bekent in alle groepen.